Kako pridobiti trženjsko znanje

Pridobitev trženjskega znanja temelji tako na formalni kot tudi na neformalni ravni.


Kombinacija obeh poti pridobivanja znanja pa je tista, ki odlikuje dobrega tržnika. Formalna pridobitev znanja poteka v okviru akademskih dejavnosti, medtem ko je neformalna pridobitev tista, ki izvira iz izkušenj, pridobljenih na podlagi dela s strankami in v tržnem okolju.

Za ustrezno pridobitev znanja so pomembne tudi karakteristike, ki jih mora imeti tržnik za svoj uspeh  (več o karakteristikah tržnika preberi na https://topprodaja.si/karakteristike-dobrega-trznika/). Če ta želi pridobiti znanje, mora le-to nenehno izpopolnjevati, saj je trg dinamičen prostor, ki se nenehno spreminja, imeti pa mora tudi željo po učenju in v sebi skrivati radovednost.

  • FORMALNA PRIDOBITEV ZNANJA

Formalna pridobitev znanja je tista, ki nam jo ponujajo na fakulteti. Učenje preko učbenikov, knjig in v akademskem duhu, je glede na raziskave le eden izmed načinov pridobivanja vpogleda v dogajanje okrog sebe. Tekom študija tržniki pridobijo predvsem vpogled v teoretične vidike trženja ter osnovne koncepte. Mednje tako sodijo analize trga, medsebojnih odnosov med kupci in prodajalci, konkurenco na trgu in drugimi dejavniki, ki sooblikujejo trg in dogajanje na njem. Poleg tega se naučijo pomen koncepta štirih P-jev, med katere sodijo ključni elementi za vpogled tržnika v tržno dogajanje, kot so: izdelek (PRODUCT), cena (PRICE), trženjske poti (PLACE) in trženjsko komuniciranje (PROMOTION).  Ti koncepti so teoretični, njihovo delovanje v praksi pa se od teorije močno razlikuje. Ugotavljanje razlik med teoretičnimi in praktičnimi vidiki pa tržnik dobi ob začetku dela v podjetju, kjer si z nabiranjem izkušenj ustvari bolj realen pogled na trg kot je tisti, ki ga je ustvaril tekom akademskih let.

  • NEFORMALNA PRIDOBITEV ZNANJA

Poklic tržnika navadno temelji na timskem delu. Tržnik v svojem delu ni odvisen le od svojih sodelavcev in delovnega tima, ampak mora biti v tesni povezavi tako z blagovno znamko, ki jo predstavlja, kot tudi s kupci. Med neformalno pridobitev znanja v poklicu tržnika sodi predvsem prenos znanja med člani tima, medsebojno učenje in učenje na podlagi preteklih izkušenj. Sodobna družba je imenovana tudi kot družba znanja, kjer je za uspešnost podjetja pomembna predvsem učinkovita uporaba znanja v vedno bolj konkurenčnem okolju. S tega vidika mora biti tržnik pripravljen na nenehno učenje novih teoretičnih pristopov, ki jih mora biti sposoben hitro in učinkovito implementirati v praktično okolje. Kako hitro lahko spreminjajoče se tržne dejavnika razume in jih implementira v svoje delo, pa je odvisno od tega, koliko izkušenj ima. Razvita praksa pa temelji na njegovih sposobnostih, ki se skozi delovne izkušnje izpopolnjujejo. Mednje sodijo nadarjenost, različne spretnosti in ambicije. Na podlagi teh lahko oblikuje dva temeljne koncepta uspešnega trženja, in sicer planiranje in izvedbo, ki sta konkurenčna in podkrepljena s spretnostmi tržnika.

Glede na prebrano lahko sklepamo, da se trženje kot disciplina nenehno spreminja. Trženjski koncepti se vse bolj poglabljajo, na novo pozicionirajo in preoblikujejo, zato mora dober tržnik ažurno spremljati spremembe in jih vnesti v svoje vsakdanje delo, zato pa so potrebna določena znanja, tako formalna kot tudi neformalna. Ekipa Top prodaja vsem zagnanim in ambicioznim tržnikom, ki imajo željo po učenju, ponuja pridobitev znanja na podlagi delovnih izkušenj in medsebojno učenje znotraj tima.

  1. […] Zlato pravilo vsakega komercialista je dobra priprava na delovni proces. Pri telefonskem trženju je to še toliko bolj pomembno, saj smo odvisni le od svojega znanja, motivacije in na?ina pripovedovanja zgodbe, ki prodaja. Klju?no je, da tržnik verjame v tisto, kar ponuja. “Kako pridobiti trženjsko znanje?” […]

Comments are closed.